Mogono Leipzig e.V, Abt. Kinder-und Jugendskaten in Leipzig